Języki: DE | EN | PL |
Znajdź

Wyszukiwarka produktów:


        

Nota prawna
 

Ogólne warunki i postanowienia

Użytkownicy

Wchodząc i/lub użytkując stronę internetową i/lub rejestrując się w bazie danych YourPromotionalShop, stają się Państwo użytkownikiem, tym samym akceptując od tego momentu Ogólne Warunki, a także Szczególne Warunki, które w razie konieczności będą uzupełniać, zmieniać lub zastępować Ogólne Warunki w odniesieniu do usług i treści naszego serwisu.

.

Korzystanie ze strony, usług i treści

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony internetowej oraz usług i treści w sposób nie naruszający przepisów prawa i/lub porządku publicznego. Ponadto, ze strony nie można korzystać w celu nielegalnym lub w sposób szkodliwy dla Właściciela Subdomeny YourPromotionalShop lub jakiejkolwiek strony trzeciej, lub w celach, które w jakikolwiek sposób mogłyby spowodować szkodę lub przeszkodzić w normalnym funkcjonowaniu strony. W odniesieniu do treści strony – tj. informacji, tekstu, obrazów i/lub plików dźwiękowych, zdjęć, projektów itp. - poniższe działania są zakazane:

 • Odtwarzanie, dystrybucja i zmiana treści, bez wyraźnej zgody prawnego właściciela, lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
 • Naruszanie praw autorskich YourPromotionalShop lub właścicieli 
 • Korzystanie z treści w celach komercyjnych lub reklamowych, innych niż prawnie dozwolone lub uzgodnione przez użytkowników i Właściciela YourPromotionalShop
 • Próby uzyskania treści dostępnych na portalu w jakikolwiek inny sposób niż ten przewidziany dla użytkownika, lub inne sposoby standardowo wykorzystywane w sieci, o ile takie sposoby nie spowodowałyby żadnej szkody dla Portalu  YourPromotionalShop.

Odpowiedzialność Użytkownika za szkody

Korzystanie z portalu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Odpowiedzialność ta zostaje rozszerzona na korzystanie przez użytkownika lub jakąkolwiek stronę trzecią z haseł lub podobnych kodów przypisanych w celu uzyskania dostępu do witryny bądź jakichkolwiek oferowanych usług. Niezależnie od powyższego, Właściciel YourPromotionalShop zastrzega prawo do odmowy dostępu do portalu – w jakimkolwiek momencie i bez uprzedniego zawiadomienia – użytkownikom, którzy naruszają niniejsze warunki ogólne lub mające zastosowanie warunki szczególne.

Klauzula Prywatności

Właściciel YourPromotionalShop ma wzgląd na prywatność użytkowników. Z osobistych danych identyfikacyjnych podanych przez użytkowników będziemy korzystać w celu lepszego spełniania Państwa wymagań. „Osobiste dane identyfikacyjne" oznaczają informacje, które pozwolą nam na zidentyfikowanie użytkownika, np. adres email, nazwisko, stanowisko i adres. Korzystamy z osobistych danych identyfikacyjnych w celu spersonalizowania Państwa konta w naszej witrynie, i świadczenia lepszej jakości usług w zakresie zakupu produktów, wsparcia technicznego i/lub obsługi klienta.

Polityka stosowana przez Właściciela YourPromotionalShop w zakresie korzystania z osobistych danych identyfikacyjnych podanych do naszej wiadomości lub zebranych dzięki wizytom użytkowników w Subdomenach YourPromotionalShop reguluje następujące dziedziny:

Powiadomienia i Ujawnianie informacji

Udostępniamy do wglądu niniejszą Klauzulę Prywatności Online w celu poinformowania użytkowników, w jaki sposób zbieramy i korzystamy z osobistych danych identyfikacyjnych:

Zbieramy następujące dane o gościach na naszej witrynie: nazwa domeny, nazwisko/nazwa, informacje o odwiedzonych stronach www, informacje dobrowolnie udzielone przez gości takie jak: dane z ankiety, adres email, dane uzyskane przy rejestracji na stronie, informacje związane z zakupionymi produktami i informacje o działalności Państwa firmy.

Państwa dane będą zarządzane i udostępniane wyłącznie spółkom należącym do Właściciela YourPromotionalShop, przy czym niektóre z takich spółek posiadają siedzibę w państwach, w których nie obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Nie udostępniamy osobistych danych identyfikacyjnych stronom trzecim, chyba że jest to wymagane przez organy ścigania w przypadku prowadzenia postępowania karnego lub podejrzenia o nielegalną działalność na podstawie ważnej decyzji lub wezwania sądu.

Czasami korzystamy z informacji podanych przez klientów dla celów, które nie były uprzednio przewidziane w naszej polityce. W przypadku zmiany sposobu wykorzystywania informacji, skontaktujemy się z Państwem przed wykorzystaniem Państwa danych dla takich nowych celów, w celu powiadomienia Państwa o zmianie polityki i umożliwienia Państwu zrezygnowania z wyrażenia zgody na korzystanie z danych. Ponadto, umieścimy informacje o zmianach w naszej polityce na naszej stronie, w celu poinformowania naszych klientów o szczegółach modyfikacji i umożliwienia im zrezygnowania z udzielonej zgody na wykorzystanie danych. W celu uzyskania aktualnych informacji o sposobie wykorzystania danych, prosimy o regularne wizyty na naszej stronie.

Wybór/Zgoda

Nowi użytkownicy mogą zdecydować się na niewyrażenie zgody na wykorzystanie  osobistych danych identyfikacyjnych podanych podczas rejestracji dla celów innych niż te, dla których dane były przeznaczone w momencie ich podania. Istnieje również możliwość oddzielnego powiadomienia nas, iż Państwa osobiste dane identyfikacyjne nie mogą być wykorzystywane w żadnym innym celu.

Użytkownicy są uprawnieni, w każdym momencie, do dostępu do danych, ich zmiany lub usunięcia a także sprzeciwu wobec wykorzystania danych przez wnioskującą Spółkę YourPromotionalShop .

W przypadku wpisania się na emailową listę dystrybucji, otrzymacie Państwo instrukcje odnośnie ewentualnego późniejszego skreślenia swoich danych z tej listy .

Dostęp do niektórych witryn YourPromotionalShop wymaga podania loginu i hasła. Korzystanie z takich witryn, a także informacje dostępne na stronach, mogą podlegać postanowieniom pisemnej umowy pomiędzy pracodawcą użytkownika i naszą firmą. Dla celów handlowych, możemy zachować Państwa indywidualne dane identyfikacyjne.

Własność intelektualna

Prawa własności intelektualnej oraz prawa autorskie w zakresie oprogramowania, rysunków, specyfikacji, know-how i innych informacji (w najszerszym znaczeniu) dostarczonych przez lub w imieniu YourPromotionalShop należą do Właściciela YourPromotionalShop. Użytkownik nie może kopiować oprogramowania, rysunków, specyfikacji, know-how i innych informacji bez zgody Właściciela YourPromotionalShop.

Cookies

Cookie to mały plik danych, zapisywany przez niektóre witryny na dysku twardym użytkownika w momencie wizyty na witrynie. Plik ten może zawierać informacje takie jak ID użytkownika, z którego korzysta dany portal w celu prześledzenia wizytowanych stron, lecz jedyne dane osobowe, jakie może zawierać cookie to informacje podane osobiście przez użytkownika. Cookie nie jest w stanie odczytać danych z twardego dysku użytkownika ani odczytać innych cookies stworzonych przez inne portale. Niektóre części naszego portalu korzystają z cookies w celu prześledzenia ruchu użytkowników. Ma to na celu określenie przydatności informacji na naszym portalu dla użytkowników, oraz zapewnienie skuteczności naszej struktury nawigacyjnej przy poszukiwaniu żądanych informacji. Nie łączymy takich danych z informacjami o indywidualnych użytkownikach, ani nie dzielimy się takimi danymi i nie sprzedajemy ich stronom trzecim.

 

Jeżeli nie życzą sobie Państwo ściągania takich plików podczas wizyty na naszym portalu, można zmienić ustawienia swojej wyszukiwarki w taki sposób, aby być informowanym o cookies i mieć możliwość ich akceptacji lub odrzucenia. Można również w ustawieniach wyszukiwarki wyłączyć wszystkie cookies. W celu korzystania z jakiejkolwiek części naszego portalu, nie ma konieczności aktywowania cookies.

Niezależnie od powyższego, YourPromotionalShop korzysta z cookies sesyjnych (które znikają po zakończeniu sesji) w celu oferowania pewnych usług on-line niektórym rodzajom użytkowników, np. egzaminy w ramach e-szkolenia, dostęp do informacji B2B, części zastrzeżone, szczególne promocje itp. 

Zmiany w przedsiębiorstwie

W przypadku zmian w strukturze naszego przedsiębiorstwa, np. fuzja, przejęcie, sprzedaż aktywów, Państwa osobiste dane identyfikacyjne w większości wypadków będą stanowiły część takich przekazanych aktywów. Zostaną Państwo poinformowani o zmianie w formie powiadomienia na naszej stronie, na 30 dni przed zmianą właściciela firmy, w celu umożliwienia kontroli nad Państwa osobistymi danymi identyfikacyjnymi.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Podmiot zarządzający subdomenami w YourPromotionalShop oraz Właściciel YourPromotionalShop nie ponoszą w żadnym przypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z poniższych zdarzeń:

 • Niedostępność, konserwacja, lub awaria w funkcjonowaniu witryny i/lub usług i treści.
 • Nieprzydatność, niestosowność lub nieważność danych i usług oferowanych w witrynie, w kontekście spełnienia wymogów i wyników oczekiwanych przez użytkowników.
 • Obecność wirusów lub szkodliwego oprogramowania w treści strony.
 • Otrzymanie, zabezpieczenia, przechowywanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie treści strony przez użytkowników.
 • Bezprawne, niedbałe, lub nielegalne korzystanie z witryny i jej usług oraz treści przez użytkownika, lub korzystanie niezgodne z niniejszymi warunkami ogólnymi.
 • W związku z tym, że nasza strona może zawierać linki do innych stron, nie ponosimy odpowiedzialności za klauzule prywatności lub za treść takich innych stron. Prosimy pamiętać, iż jakiekolwiek informacje ujawnione na takich stronach pozostają poza naszą kontrolą i odpowiedzialnością, i mogą zostać wykorzystane w jakikolwiek sposób przez taką witrynę.

Hiperłącza

Hiperłącza z innych witryn do subdomen lub innych stron YourPromotionalShop podlegają następującym warunkom:

 • Całkowite lub częściowe powielanie usług i treści oferowanych na subdomenach YourPromotionalShop jest zabronione.
 • Głębokie linki do subdomen lub jakichkolwiek stron YourPromotionalShop oraz tworzenie przeglądarek bądź środowisk granicznych jest zabronione.
 • W żadnym wypadku YourPromotionalShop nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek treści lub usługi ogólnodostępne na witrynie, z której prowadzi hiperłącze, ani za informacje czy oświadczenia tam zawarte.

Jednostronne modyfikacje

Właściciel YourPromotionalShop może w każdym momencie jednostronnie i bez uprzedniego powiadomienia modyfikować strukturę i wygląd strony, a także modyfikować lub anulować usługi, treści, dostęp i/lub warunki korzystania z serwisu.

Okres obowiązywania

Okres obowiązywania usług oferowanych użytkownikom jest nieokreślony. Niezależnie od powyższego, Właściciel YourPromotionalShop zastrzega sobie prawo do przerwania, zawieszenia lub zakończenia funkcjonowania witryny lub jej usług na warunkach opisanych w sekcji czwartej.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki Ogólne podlegają przepisom prawa polskiego.

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Polsce.

Ceny podane w witrynie

Ceny podane w witrynie zostaną potwierdzone przez zespół Back Office podmiotu zarządzającego subdomenami YourPromotionalShop w momencie złożenia zamówienia. Ceny mogą ulec zmianie, pomimo starań o zapewnienie, że podane w witrynie ceny są prawidłowe i aktualne. Cena potwierdzona przez zespół Back Office podmiotu zarządzającego subdomenami YourPromotionalShop będzie ostateczną ceną zamówienia.